Deklaracja dostępności1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie (ul. Sulisławicka 7, 20-360 Lublin, tel: 81 748-18-81, fax: 81 748-33-32 email: sekretariat@kpss.lublin.pl), dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: kpss.lublin.pl .


2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2006-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-10.


3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Król, e-mail: informatyk@kpss.lublin.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 81 748-18-81. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.


4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest w znacznej zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

• na stronie internetowej znajdują się pliki multimedialne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Multimedia mogą nie posiadać napisów dla osób niedosłyszących;

• na stronie znajduje się wiele plików do pobrania. Nie wszystkie pliki są w pełni dostępne. Może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do zdjęć, tabel, wykresów i grafik. Część dokumentów umieszczona jest w formie skanów.

• podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),

• możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,

• artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,

• treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,

• strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


6. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadomi o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym realizacja żądania będzie możliwa. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich.


7. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie

Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie

PgUp - przewinięcie strony w górę

PgDn - przewinięcie strony w dół

Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony

Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony

Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony

Home - przejście na górę strony

End - przejście na dół strony


8. Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą cztery wejścia: główne ze schodami od strony ul. Sulisławickiej, drugie wejście prowadzące na parter z pochylnią dostosowane dla osób z problemami motorycznymi, niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, a także dla rodziców z wózkami dziecięcymi. Do tego wejścia możliwy jest dojście/dojazd poprzez parking. Po wejściu na parter po prawej stronie znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, natomiast po lewej stronie znajduje się przestronny korytarza, z którego można się dostać do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń, w tym szatni dla uczniów. Ponadto z korytarza na parterze można dostać się schodami na niski parter oraz na I i II piętro. Po drugiej stronie budynku względem parkingu znajdują się dwa wejścia – jedno na niski parter oraz na parter budynku ze schodami. Budynek posiada cztery kondygnacje: niski parter, parter oraz I i II piętro. Budynek nie posiada windy, która pozwalałaby osobom z niepełnosprawnościami przedostanie się na poszczególne kondygnacje.


Za bramą wjazdową, po prawej stronie znajduje się wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.


Do budynku może wejść osoba z psem asystującym/przewodnikiem.


W budynku znajdują się udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami:

• pętla indukcyjna – na parterze, w Sekretariacie,

• plan tyflograficzny – na parterze, naprzeciwko drzwi wejściowych do budynku od strony pochylni,

• maty ewakuacyjne – na półpiętrze pomiędzy parterem i I piętrem oraz na półpiętrze pomiędzy I i II piętrem.


Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, powinny zgłosić wcześniej chęć skorzystania z pomocy.9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, przy załatwianiu spraw w Kolegium Pracowników Służb Społecznych i Szkole Policealnej Pracowników w Lublinie, ma możliwość skorzystania z następujących rozwiązań:

• pomoc przeszkolonego pracownika (system językowo-migowy),

• załatwić sprawę przy pomocy osoby przybranej,

• kontaktować się za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji.

W celu skorzystania z pomocy w komunikowaniu się, osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę (co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem):

• poprzez inną osobę, telefonicznie pod nr 81 748-18-81

• przesłanie e-maila na adres: sekretariat@kpss.lublin.pl

• pisemnie na adres:

Kolegium Pracowników Służb Społecznych

Sulisławicka 7, 20-360 Lublin.

Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w sposób określony powyżej, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Wcześniejsze wskazanie sprawy ułatwi i przyspieszy jej załatwienie.


Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.


Obsługa osób niepełnosprawnych - więcej (film w języku migowym)


10. Informacje dodatkowe

Tekst ETR

Tekst odczytywany maszynowo