Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie pod patronatem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie

Program

Program nauczania został opracowany przez zespół nauczycieli Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych im. A. Bączkowskiego w Lublinie.

Program powstał w oparciu o dwunastoletnie doświadczenia w kształceniu pracowników Społecznych.

Program nauczania opracowany został w oparciu o standardy ogłoszone w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 555) w sprawie standardów kształcenia w kolegiach pracowników służb społecznych.

Program nauczania obejmuje przedmioty kształcenia ogólnego, przedmioty podstawowe (zwykle realizowane na pierwszych dwóch semestrach), przedmioty kierunkowe (głównie realizowane na 3 i 4 semestrze) i przedmioty specjalnościowe i specjalizacyjne (zwykle realizowane od 4 semestru).

W ramach programu nauczania prowadzone są zajęcia z przedmiotów występujących na kierunku PRACA SOCJALNA oraz PEDAGOGIKA w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Liczba godzin przeznaczonych na te zajęcia w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie jest zbieżna z liczbą godzin realizowaną w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na kierunkach: Praca socjalna oraz Pedagogika.

Dzięki takiemu rozwiązaniu nasi absolwenci oprócz dyplomu ukończenia Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie wraz z tytułem zawodowym pracownika socjalnego, otrzymują dyplom zawodowy licencjata z pracy socjalnej na kierunku Praca socjalna oraz mogą kontynuować kształcenie na studiach magisterskich na kierunku Praca socjalna w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. (Uwaga: od roku 2013/2014 nie ma możliwości uzyskania tytułu licencjata).

Szczegółowy wykaz przedmiotów realizowanych w KPSS w Lublinie znajduje się w dalszej części.

Na studiach zaocznych realizowany jest program obowiązujący na studiach dziennych, przy czym łączna liczba godzin zajęć stanowi 80% łącznej liczby godzin zajęć realizowanych w systemie dziennym.

Profesjonalnie przygotowany program nauczania realizuje naszą politykę której celem jest:

• przekazywanie niezbędnej wiedzy teoretycznej,
• przekazywanie podstaw wiedzy specjalistycznej,
• kształcenie umiejętności praktycznych.

Wymagane umiejętności

W wyniku kształcenia słuchacz kolegium nabywa wiedzy i umiejętności zawodowych niezbędnych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, umożliwiających:

  1. prawidłowe rozpoznawanie sytuacji osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, określanie celów pomocy;
  2. zaplanowanie form pomocy oraz stosowanie skutecznych w danym przypadku metod i technik w pracy socjalnej;
  3. monitorowanie i dokonywanie ewaluacji podejmowanych działań;
  4. zaprojektowanie swojego warsztatu pracy;
  5. doskonalenie organizacji pracy;
  6. efektywną współpracę ze specjalistami;
  7. popularyzowanie celów pomocy i pracy socjalnej;
  8. przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

W toku kształcenia rozwijane są u słuchacza umiejętności:
1. metodyczne
2. interpersonalne
3. kooperacji
4. menedżerskie
5. z zakresu public relations

Wykaz przedmiotów programu nauczania

I Przedmioty kształcenia ogólnego
• Język angielski
• Wychowanie fizyczne z elementami samoobrony
• Informatyka
• Podstawy filozofii
• Logika
• Gerontologia

II Przedmioty podstawowe
• Wprowadzenie do psychologii
• Psychologia rozwojowa i osobowości
• Podstawy medycyny społecznej
• Ekonomia społeczna
• Metody badań społecznych
• Etyka
• Wprowadzenie do socjologii

III Przedmioty kierunkowe
• Pedagogika społeczna
• Psychologia społeczna
• Podstawy komunikacji interpersonalnej
• Patologie społeczne

IV Przedmioty specjalnościowe
• Polityka społeczna
• Statystyka społeczna z elementami demografii
• System prawny pomocy społecznej
• Pedagogika specjalna
• Socjologia rozwoju i strategia rozwoju lokalnego
• Socjologia i psychologia rodziny
• Metodologia i metodyka pracy socjalnej
• Elementy psychoterapii
• Organizacja i zarządzanie
• Problemy i kwestie społeczne
• Podstawy psychopatologii
• Aksjologia pracy socjalnej
• Prawo rodzinne i opiekuńcze
• Seminarium dyplomowe

V Przedmioty specjalizacyjne
• Wprowadzenie do pracy socjalnej
• Projekt socjalny
• Struktura i organizacja pomocy społecznej
• Przedmiot specjalizacyjny do wyboru
• Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
• Rynek pracy i bezrobocie
• Organizowanie społeczności lokalnej
• Rodzinne poradnictwo socjalne
• Superwizja
• Warsztaty terapii zajęciowej