Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie pod patronatem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie

Rekrutacja

Kandydaci są przyjmowani na wydział zaoczny.

O przyjęciu kandydata decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Wymagane dokumenty:

  • Formularz zgłoszeniowy (podanie kandydata o przyjęcie do Kolegium);
  • Świadectwo dojrzałości  (oryginał /odpis);
  • Trzy podpisane fotografie w formacie legitymacyjnym;
  • Orzeczenie lekarskie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki;
  • Koperta ze znaczkiem (list polecony za potw. odbioru) z aktualnym adresem do korespondencji
  • Kserokopia dowodu osobistego;

Nauka w Kolegium trwa 3 lata. Po ukończeniu Kolegium absolwent otrzymuje tytuł zawodowy pracownika socjalnego.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem nauki w Naszym Kolegium przyjdź do NAS lub napisz.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w sekretariacie Kolegium od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00

Dokumenty do pobrania dla kandydatów: