Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie pod patronatem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie

Stypendia

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM NAUKOWEGO W KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH W LUBLINIE

Ustalony na podstawie art. 90b – 90u (rozdział 8a) Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)


§ 1 Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane słuchaczom, którzy:

1. nie powtarzają dwóch ostatnich semestrów,

2. nie korzystają z urlopu,

3. nie dostali nagany lub upomnienia w ciągu ostatnich dwóch semestrów,

4. mają zaliczone wszystkie przedmioty z ostatnich dwóch semestrów,

§ 2 O przyznanie stypendium za wyniki w nauce słuchacz może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki pod warunkiem, że:

1. w semestrze poprzedzającym składanie wniosku uzyskał wysoką średnią ocen w grupie i która to średnia nie jest niższa niż 4,40,

2. w terminie złożył wniosek o przyznanie stypendium wraz z wyliczoną średnią ocen oraz podpisem opiekuna grupy, który tym samym potwierdza wiarygodność danych.

3 Średnią ocen oblicza się biorąc pod uwagę oceny zaliczeń i egzaminów przewidzianych programem nauczania.

§ 4 Wniosek o przyznanie stypendium naukowego składa się w terminie do 5 dnia roboczego każdego semestru do Komisji Stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią Dyrektorowi Kolegium.

§ 5 Stypendium przyznawane jest na jeden semestr i nie obejmuje okresu wakacji.

§ 6 Stypendium za wyniki w nauce wypłacane jest raz w semestrze.

§ 7 Kwota przeznaczona na stypendium dla jednego słuchacza nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003, Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.).

§ 8 Wysokość stypendium ustala Dyrektor Kolegium, po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej i Rady Programowej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym Kolegium.

§ 9 Stypendium za wyniki w nauce przyznaje Dyrektor Kolegium, po zasięgnięciu opinii Rady Programowej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.

§ 10 Rada Programowa zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, przy czym ewentualne zmiany obowiązywałyby od kolejnego semestru.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 roku po podpisaniu go przez Dyrektora Kolegium i Radę Programową.