Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie jest placówką publiczną powołaną dnia 1 października 2006 r. przez Samorząd Województwa Lubelskiego.

Absolwenci Kolegium otrzymują dyplom zawodowy pracownika socjalnego. Nauka w Kolegium jest bezpłatna i trwa 3 lata w systemie dziennym lub zaocznym.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. W toku kształcenia słuchacze odbywają zajęcia praktyczne, umożliwiające zastosowanie teorii w rozwiązywaniu złożonych sytuacji zawodowych.

 

Wypełnij formularz

 

W naszej placówce pracuje profesjonalna kadra pedagogiczna stosująca w swojej pracy ciekawe i aktywizujące metody nauczania, gwarantujące aktywny i twórczy rozwój umiejętności słuchaczy.

Absolwenci Kolegium znajdują zatrudnienie w instytucjach i organizacjach działających w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej zarówno w Polsce, jak i krajach Unii Europejskiej.

Atuty kierunku:

 • Jesteśmy jednym z trzech Kolegiów w Polsce kształcących bezpłatnie w zawodzie pracownika socjalnego,
 • Opiekę naukowo-dydaktyczną sprawuje Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • Program nauczania odpowiadający na zapotrzebowanie rynku pracy w Polsce i za granicą,
 • Dzięki starannie zaplanowanemu systemowi praktyk zawodowych oraz hospitacji słuchacz ma okazję nabyć nową wiedzę, umiejętności, kontakty zawodowe oraz perspektywę zatrudnienia w różnych instytucjach pomocy społecznej, administracji publicznej lub
  w pokrewnym zakresie.

Oferujemy Ci:

 • Bezpłatną naukę w kameralnym, przyjaznym otoczeniu,
 • Praktyczną naukę zawodu w placówkach pomocy społecznej,
 • Bogato wyposażoną bibliotekę,
 • Bezpłatny parking na terenie szkoły,
 • Atrakcyjny zawód w krajach Unii Europejskiej,
 • Gwarancją wysokiego poziomu nauczania jest kształcenie przez profesjonalną kadrę dydaktyczną.

W Kolegium prowadzona jest także działalność szkoleniowa, skierowana do kadr pomocy społecznej. Uzyskaliśmy akredytację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie:

-prowadzenia specjalizacji z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej

-prowadzenia szkolenia – Asystent rodziny

Kolegium w trakcie nauki zapewnia odbycie praktyk w instytucjach pomocy społecznej w takim zakresie, który umożliwia późniejsze podjęcie zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej.

 

Program nauczania został opracowany przez zespół nauczycieli Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie. Program powstał w oparciu o siedemnastoletnie doświadczenie w kształceniu pracowników socjalnych. Obejmuje kilka bloków:

I Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • Język angielski
 • Wychowanie fizyczne z elementami samoobrony
 • Informatyka
 • Podstawy filozofii
 • Logika
 • Gerontologia

II Przedmioty podstawowe:

 • Wprowadzenie do psychologii
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Podstawy medycyny społecznej
 • Ekonomia społeczna
 • Metody badań społecznych
 • Etyka
 • Wprowadzenie do socjologii

III Przedmioty kierunkowe:

 • Pedagogika społeczna
 • Psychologia społeczna
 • Podstawy komunikacji interpersonalnej
 • Patologie społeczne

IV Przedmioty specjalnościowe:

 • Polityka społeczna
 • Statystyka społeczna z elementami demografii
 • System prawny pomocy społecznej
 • Pedagogika specjalna
 • Socjologia rozwoju i strategia rozwoju lokalnego
 • Socjologia i psychologia rodziny
 • Metodologia i metodyka pracy socjalnej
 • Elementy psychoterapii
 • Organizacja i zarządzanie
 • Problemy i kwestie społeczne
 • Podstawy psychopatologii
 • Aksjologia pracy socjalnej
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Seminarium dyplomowe

V Przedmioty specjalizacyjne:

 • Wprowadzenie do pracy socjalnej
 • Projekt socjalny
 • Struktura i organizacja pomocy społecznej
 • Organizowanie społeczności lokalnej
 • Rodzinne poradnictwo socjalne
 • Superwizja
 • Warsztaty terapii zajęciowej
 • Praktyki zawodowe

 

Absolwent Kolegium Pracowników Służb Społecznych otrzymuje dyplom ukończenia Kolegium uprawniający do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Absolwent Kolegium uzyskuje szerokie kwalifikacje uprawniające go do zatrudnienia w placówkach pomocy społecznej, służbie zdrowia, stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach pozarządowych, jednostkach administracji publicznej oraz samorządowej.  Wykonuje zadania związane z szeroko rozumianą pomocą społeczną.

Nasi Absolwenci pracują w placówkach:

 • Ośrodkach Pomocy Społecznej (OPS),
 • Miejskich Ośrodkach Pomocy Rodzinie,
 • Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie,
 • Centrach Usług Społecznych (CUS),
 • Domach Pomocy Społecznej (DPS),
 • Klubach i Centrach Integracji Społecznej,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • świetlicach socjoterapeutycznych,
 • zakładach karnych,
 • organizacjach pozarządowych.

Pracownik socjalny pełni funkcję animatora działań w środowisku lokalnym.

Wypełnij formularz

Skip to content