Formularz

Data wpływu: 01/03/2024

Numer albumu ...............................

Numer legitymacji .........................

Kolegium Pracowników Służb Społecznych

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Kandydat

DD ukośnik MM ukośnik RRRR

Adres stałego zamieszkania

Email(wymagane)

Lp. SPIS DOKUMENTÓW

Potwierdzenie w przypadku odbioru dokumentów przez kandydata


1.

Świadectwo ukończenia szkoły średniej
(oryginał/odpis/kopia notarialna)

2.

Dwie podpisane fotografie

3.

Orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu

4.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

........................................................
Czytelny podpis kandydata

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria*:

  • wielodzietność rodziny kandydata
  • niepełnosprawność kandydata
  • niepełnosprawność dziecka kandydata
  • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę
  • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata


  • *zaznaczyć odpowiednio....................................................
Miejscowość, data....................................................
Czytelny podpis kandydata

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.
Skip to content