Doradztwo zawodowe

Plan doradztwa zawodowego
Materiały dydaktyczne
Warsztaty z doradcą zawodowym

Plan realizacji wewnątrzszkolnego system doradztwa zawodowego na rok szkolny 2022/2023 w Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Lublinie

Postęp cywilizacyjny i gospodarczy, tempo życia oraz cechy współczesnego rynku pracy stwarzają presję wielowymiarowości zawodu. Współczesny uczeń będzie musiał niejednokrotnie zmienić zawód, uzupełniać kwalifikacje czy szukać nowej pracy. Już dziś podnoszenie kwalifikacji albo ich zmiana są wpisane w życiorys zawodowy każdego pracownika.

Edukacja, w tym edukacja zawodowa musi wyposażać uczniów w nowe umiejętności. Oznacza to potrzebę stworzenia systemu doradztwa zawodowego który:

 • zapewnia uczniom poznanie możliwości zdobycia różnych zawodów oferowanych przez szkołę oraz poznanie wymagań stawianych kandydatom;
 • umożliwia rozwijanie świadomości własnych uzdolnień, posiadanych umiejętności, kwalifikacji i zainteresowań;
 • ukazuje proces aktywnego poszukiwania pracy i pomaga w podejmowaniu decyzji lub uświadamiania konsekwencji wyborów;
 • buduje umiejętność radzenia sobie ze zmianami, przez rozwijanie umiejętności adaptacji oraz umiejętności wychodzenia naprzeciw nowym sytuacjom i nowym wyzwaniom.

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego ma za zadanie stworzyć uczniom możliwość zdobywania wiedzy jak i umiejętności koniecznych do znalezienia swego miejsca na drodze kariery zawodowej, poznania siebie i swoich predyspozycji zawodowych, zasad rządzących rynkiem pracy, uzyskania informacji o lokalnym rynku pracy, tak, by mógł zaplanować własną karierę zawodową.

CELE OGÓLNE PROGRAMU:

 1. Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszej drogi życiowej, świadomego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej, kursów zawodowych, zawodu, zakładu pracy.
 2. Pomaganie uczniom w reorientacji zawodowej w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wyboru zawodu.
 3. Wyzwalanie własnej aktywności ucznia w kierunku samopoznania, odkrycie zainteresowań, uzdolnień, rozpoznawanie swego usposobienia i temperamentu pod kątem predyspozycji do wykonywania wybranego zawodu.
 4. Rozwijanie w uczniach świadomości mobilności zawodowej i pobudzanie aktywności do poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych (w tym bezrobocie i niepełnosprawność).
 5. Rozwijanie świadomości zawodowej.
 6. Kształtowanie umiejętności sprawnego komunikowania się, współpracy w grupie oraz autoprezentacji.
 7. Rozwijanie umiejętności samooceny i możliwości wykorzystania tej umiejętności, wyrabianie szacunku dla samego siebie.
 8. Nabycie umiejętności przygotowania i pisania dokumentów niezbędnych w procesie aplikowania o pracę.
 9. Poznanie rynku pracy.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:

Uczniowie:

– poznanie własnych predyspozycji zawodowych, zainteresowań, uzdolnień, umiejętności;

– rozwijanie umiejętności pracy zespołowej oraz kształtowania właściwych relacji społecznych;

– określanie swoich mocnych stron, świadomość własnych ograniczeń;

– wzmacnianie poczucia własnej wartości;

– poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego;

– motywowanie do wysiłku przy podejmowaniu decyzji w zaplanowaniu swojej przyszłości zawodowej;

– zapoznanie z procedurami osiągania kwalifikacji zawodowych;

– rozwijanie świadomości zdrowotnej w kontekście wybranego zawodu;

– znajomość źródeł informacji edukacyjnej i zawodowej;

– przygotowanie do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej i przygotowania dokumentów aplikacyjnych;

– przygotowanie do aktywnego wejścia na rynek pracy;

– poznanie zasad funkcjonowania rynku pracy (region, kraj, zagranica);

– wskazanie możliwych form zatrudnienia.

 

Nauczyciele:

– rozwijanie umiejętności diagnozowania potrzeb i zasobów uczniów;

– zaangażowanie w rozwijanie talentów, zainteresowań, zdolności, predyspozycji uczniów;

– wspieranie uczniów w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych;

– wspieranie uczniów w procesie doradczym, udzielanie informacji lub kierowanie do specjalistów;

– angażowanie przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w działania doradcze szkoły.

W programie uwzględniono cztery obszary celów szczegółowych, które wyznaczają treści programowe doradztwa zawodowego:

 1. Poznawanie własnych zasobów, m.in.: zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych i słabych stron jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw), wartości, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia.
 2. Świat zawodów i rynek pracy, m.in.: poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność poruszania się po nim, poszukiwanie i utrzymanie pracy.
 3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, m.in.: znajomość systemu edukacji i innych form uczenia się, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o formach i placówkach kształcenia, uczenie się przez całe życie.
 4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, m.in.: planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania doświadczenia zawodowego, podejmowanie i zmiany decyzji dotyczących edukacji i pracy, korzystanie z całożyciowego poradnictwa kariery.

METODY I FORMY ODZIAŁYWAŃ:

 1. Realizowanie tematyki z zakresu doradztwa zawodowego podczas lekcji teoretycznych i praktycznych zgodnie z wyodrębnionymi przez nauczycieli treściami z zakresu doradztwa zawodowego; spotkań z wychowawcą.
 2. W formie indywidualnych porad i konsultacji prowadzonych przez specjalistów, wychowawców, nauczycieli. ;
 3. Współpraca z instytucjami: Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, WUP OHP, innymi szkołami i uczelniami wyższymi, pracodawcami, itp.
 4. Wycieczki zawodoznawcze.
 5. Udział w targach pracy i edukacji.
 6. Aktywny udział młodzieży podczas Dni Otwartych Szkoły
 7. Prowadzenie zajęć warsztatowych przez zewnętrznych doradców zawodowych na temat predyspozycji zawodowych i dalszej drogi zawodowej.
 8. Wykorzystanie testów, ankiet i innych narzędzi podczas zajęć lekcyjnych.
 9. Gromadzenie materiałów dotyczących zakresu doradztwa (biblioteka, osoby zajmujące się doradztwem zawodowym).
 10. Wyposażenie uczniów w umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych w ubieganiu się o pracę. .
 11. Przygotowanie na korytarzu w gablocie z doradztwem zawodowym aktualnych gazetek
 12. Identyfikacja potrzeb i dostosowanie oferty edukacyjnej placówki do zmian zachodzących na rynku pracy. (np. nowy zawód podolog)
 13. Realizacja praktyk zawodowych, organizowanie dla uczniów dodatkowych kursów i szkoleń

DORADZTWO ZAWODOWE

ADRESY INTERNETOWE DLA SŁUCHACZY I NAUCZYCIELI

 

 • Przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy, wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego – prezentacja multimedialna

https://slideplayer.pl/slide/434693/

 • Doradztwo zawodowe w szkole

https://www.ore.edu.pl/attachments/article/7679/J.Rafa%C5%82-%C5%81uniewska,%20Doradztwo%20zawodowe.pdf

 • Poradnictwo w sieci – biblioteczka doradcy zawodu

http://www.doradca-zawodowy.pl/?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=27

 • Klasyfikacja zawodów i specjalności – opisy grup i zawodów

https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow 

 • Doradztwo zawodowe – postaw na przyszłość

https://doradztwo.ore.edu.pl/

 • Informacje dotyczące poszukiwania pracy, negocjowania ofert, rozwoju zawodowego, oczekiwań pracodawców.

http://www.hrk.pl/

 • Informacje o działalności OHP, kształceniu, programach i projektach, rekrutacji, Szkolnych Ośrodkach Kariery i ofertach pracy

http://www.ohp.pl/

 • Eurodesk – europejski program informacyjny dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą

http://www.eurodesk.pl/ – Na stronie znaleźć można m.in. najbardziej aktualne informacje o programach polskich i europejskich. W bazie danych Eurodesku znajdują się organizacje i instytucje, które prowadzą szeroko rozumianą działalność młodzieżową i europejską.

 • Serwis dla osób poszukujących zatrudnienia

http://www.szukamypracy.pl/

 • Doradztwo zawodowe w codziennej praktyce szkolnej

https://www.monitorszkoly.pl/artykul/doradztwo-zawodowe-w-codziennej-praktyce-szkolnej

 • Poradnictwo zawodowe w szkole – ku możliwościom , przeciw ograniczeniom pod red. Marioli Wolan-Nowakowskiej

http://www.aps.edu.pl/media/2129643/poradnictwo_zawodowe_e-book.pdf

 • Pomoc młodzieży w rozwijaniu przedsiębiorczości

http://www.kariera.com.pl/

 • Przewodnik po zawodach

https://psz.praca.gov.pl/documents/10828/180627/tom_vii.pdf/970756e6-3410-4d0f-9f94-c718b5eb1b3a?t=1403785567000

 • Doradztwo zawodowe w szkole ponadpodstawowej, interaktywne narzędzia oraz baza inspiracji do zajęć

https://www.doradztwowszkole.pl/

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Oferta Centrum – webinary

 

 

Skip to content