Pracownik socjalny

Tytuł zawodowy – Pracownik socjalny

Czas trwania nauki – 3 lata

Tryb nauki – system zaoczny

Pracownik socjalny (ang. social worker) organizuje pomoc osobom indywidualnym, rodzinom, grupom społecznym w odzyskiwaniu lub wzmacnianiu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.

Prowadzi poradnictwo w sprawach socjalnych i pokrewnych umożliwiających znalezienie i spożytkowanie środków do przezwyciężania trudności w osiąganiu indywidualnych celów. Organizuje i koordynuje pracę opiekunów społecznych.

Kim jest pracownik socjalny?

Rola pracownika socjalnego polega na pomocy potrzebującym, którzy znajdują się w trudnych sytuacjach, nie tylko związanych z problemami materialnymi, ale także psychicznymi oraz emocjonalnymi. Udziela porad, kieruje do właściwych instytucji, współpracuje z organizacjami, które odpowiadają za organizowanie pomocy społecznej. Ponadto dokonuje on analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.

Pracownik socjalny zapewnia klientom podstawowe warunki do życia: organizuje im pomoc finansową, rzeczową, a także psychologiczną.

Pracownik socjalny to trzyletnia bezpłatna nauka w systemie dziennym i zaocznym kończąca się uzyskaniem dyplomu zawodowego. Celem kształcenia jest przygotowanie do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Słuchacze zdobywają wiedzę na temat relacji społecznych, poznają metody i techniki stosowane w diagnozie problemów społecznych klientów, rodzin i społeczności, jak również prawne podstawy pracy socjalnej w różnych typach instytucji pomocy społecznej. Program nauczania dostosowany jest do modułu poszerzającego wiedzę i umiejętności z zakresu Organizacji pracy socjalnej w środowisku lokalnym.

SZKOŁA POKRYWA WSZELKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z NAUKĄ ZAWODU,
A TAKŻE GWARANTUJE ZAJĘCIA W PROFESJONALNIE WYPOSAŻONYCH PRACOWNIACH

$

Pracownikom socjalnym przysługują różnego rodzaju przywileje, m.in.:

 • ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych,
 • prawo pierwszeństwa w urzędach i instytucjach publicznych (w czasie pełnienia obowiązków służbowych),
 • raz na dwa lata dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni (po 5 latach pracy).
$

Wykaz przedmiotów w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Wprowadzenie do pracy socjalnej
 • Projekt socjalny
 • Struktura i organizacja pomocy społecznej
 • Organizowanie społeczności lokalnej
 • Rodzinne poradnictwo socjalne
 • Superwizja
 • Warsztaty terapii zajęciowej
$

Wykaz przedmiotów w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Wprowadzenie do psychologii
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Podstawy medycyny społecznej
 • Ekonomia społeczna
 • Metody badań społecznych
 • Etyka
 • Wprowadzenie do socjologii

Najważniejsze zadania pracownika socjalnego:

 1. zbieranie danych o klientach i środowiskach objętych opieką przez nawiązywanie bezpośrednich kontaktów , dokonywanie lustracji rejonu, uzyskiwanie informacji od opiekunów społecznych, pielęgniarek środowiskowych, policji , sądu i prokuratury
 2. diagnozowanie sytuacji osób indywidualnych, rodzin i grup społecznych na postawie analizy uzyskanych danych
 3. sporządzanie rejestru potrzeb oraz przewidywanych kosztów opieki socjalnej i pomocy społecznej osobom indywidualnym rodzinom  i grupom, które są niezdolne do samodzielnego rozwiązywania problemów ze względu na wiek, stan zdrowia lub przyczyny natury społecznej
 4. opracowywanie okresowych planów pracy, dobór metod, form i środków pracy socjalnej
 5. kontaktowanie się z decydentami w zakresie opieki społecznej, placówkami służby zdrowia i opieki społecznej, zakładami ubezpieczeń społecznych, biurami pośrednictwa pracy, sądami, PCK, TPD itp.
 6. współpraca z instytucjami i osobami wspomagającymi , pozyskiwanie sponsorów
 7. uczestniczenie we wspólnych komisjach z przedstawicielami instytucji i organizacji odpowiedzialnych za realizację pomocy społecznej i prowadzenie dokumentacji
 8. pośredniczenie w kierowaniu podopiecznych na komisje lekarską ds. inwalidztwa i zatrudnienia oraz utrzymywanie kontaktu i współpraca z innymi instytucjami
 9. przyjmowanie interesantów, udzielanie porad socjalnych
 10. praca ze środowiskiem podopiecznego, inicjowanie i organizowanie wsparcia ( Kluby Samotnej Matki, osób uzależnionych, ludzi starszych, grupy nieformalne)
 11. interweniowanie w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych w uzyskiwaniu pracy, pomocy w naturze

Absolwent może podjąć pracę w

 • Ośrodkach Pomocy Społecznej (OPS),
 • Miejskich Ośrodkach Pomocy Rodzinie,
 • Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie,
 • Centrach Usług Społecznych (CUS),
 • Domach Pomocy Społecznej (DPS),
 • Klubach i Centrach Integracji Społecznej,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • świetlicach socjoterapeutycznych,
 • zakładach karnych,
 • organizacjach pozarządowych.

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza

Absolwent Kolegium Pracowników Służb Społecznych otrzymuje dyplom ukończenia Kolegium uprawniający do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Absolwent Kolegium uzyskuje szerokie kwalifikacje uprawniające go do zatrudnienia w placówkach pomocy społecznej, służbie zdrowia, stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach pozarządowych, jednostkach administracji publicznej oraz samorządowej.  Wykonuje zadania związane z szeroko rozumianą pomocą społeczną.

 

Skip to content