Asystent rodziny – szkolenie

ASYSTENT RODZINY- ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ!!!

Asystent rodziny – szkolenie

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie zaprasza wszystkich chętnych na szkolenie Asystenta rodziny. Kadra dydaktyczna posiada wieloletnie doświadczenie w kształceniu pracowników służb społecznych.

Kolegium Pracowników Służb Społecznych uzyskało zgodę na prowadzenie szkolenia na asystenta rodziny decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2023 nr 1/2023/Ar.

Kim jest asystent rodziny?

Zawód asystenta rodziny został wprowadzony w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ma ona na celu wsparcie rodzin z problemami wychowawczymi, ale także zmianę systemu opieki nad dziećmi, które pozbawione są opieki rodziców.

Asystent rodziny ma na celu pracę z rodziną w problemach nie tylko wychowawczych, lecz także w sprawach codziennych. Realizowana przez niego pomoc polega na wsparciu w przezwyciężaniu trudności, w poprawie sytuacji życiowej, by w przyszłości rodzina samodzielnie pokonywała własne problemy.

A D R E S A C I:

Asystentem rodziny może być osoba, która posiada:

 1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 3. wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną (nie jest wymagana matura);

Asystentem rodziny nie może zostać osoba, która jest lub była pozbawiona władzy rodzicielskiej albo władza rodzicielska została jej zawieszona czy też ograniczona.

Ponadto przy obsadzaniu stanowiska rozpatrywane winno być wypełnianie obowiązku alimentacyjnego. Kolejną przesłanką do zatrudnienia jest brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1. Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

 1. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
  i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 2. Opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 3. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym
  w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 4. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 5. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 6. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  z dziećmi;
 7. Wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 8. Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 9. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 10. Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 11. Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 12. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 13. Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 14. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 15. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku
  i przekazywanie tej oceny uprawnionemu podmiotowi;
 16. Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 17. Sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 18. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 19. Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

Wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, zabezpieczenia społecznego oraz prawa pracy

Wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, z uwzględnieniem problemów dotyczących rozwoju dziecka i wpływu sytuacji kryzysowych w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka

Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Zadania i uprawnienia asystenta rodziny

Analiza własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zadań asystenta rodziny

Metodyka pracy asystenta rodziny

Analiza potrzeb i problemów rodziny

Sporządzanie planu pracy z rodziną

Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze oraz w wypełnianiu ról społecznych

Problemy wynikające z opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym

Problematyka mediacji w rodzinie

Elementy ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego

Edukacja zdrowotna

Problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży

Pomoc w funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym

Współpraca asystenta z rodzinami oraz służbami wspierającymi rodzinę

Zapoznanie się z systemem funkcjonowania instytucji prowadzącej pracę z rodziną

Program kursu jest zgodny z rozporządzeniem MPiPS z 9.12.2011 w sprawie szkoleń na asystenta rodziny

UWAGA!!

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

Czas trwania kursu: 240 godzin

Zajęcia odbywają się w formie: zjazdów weekendowych + 4 piątki (wyjazdy studyjne na placówki szkolenia praktycznego).

-wykłady – realizowane w formie e-learningu poprzez platformę edukacyjną Office 365-TEAMS

-ćwiczenia i warsztaty – stacjonarnie w siedzibie szkoły.

Kurs kończy się zdaniem egzaminu i otrzymaniem zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Koszt szkolenia:

Pełna odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi  2 500 zł. płatne jednorazowo

-lub w dwóch ratach (500 zł przed rozpoczęciem zajęć, 2000 zł maksymalnie 3 tyg. przed egzaminem).

Tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika + opłata za szkolenie asystent rodziny

Wpłaty należy dokonywać na konto:

 74 1020 3147 0000 8002 0129 6581

Zapisy na kurs:

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na szkolenie i klauzula informacyjna (poniżej do pobrania)

Wypełnione podanie jest wstępnym potwierdzeniem zgłoszenia.

Zgłoszenia można przesyłać  na adres:

Kolegium Pracowników Służb Społecznych

ul. Sulisławicka 7

20-360 Lublin

lub na adres e-mail:

kierownik@kpss.lublin.pl

W razie pytań prosimy o kontakt:

 telefon:  81 748-18-81 w. 15

e-mail:  kierownik@kpss.lublin.pl

Skip to content